Dla akcjonariuszy

Warsaw, 07.09.2020

CALL TO SUBMIT SHARES IN COMPANY No.1

Acting on behalf of Makro Cash and Carry Polska S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), in connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", the Company informs the shareholders about the introduction into the Polish legal systems of the obligatory dematerialisation of company shares, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders. 

 

In accordance with the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company expires by virtue of law on March 1, 2021. After that date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

 

In connection with the above changes, the Management Board of the Company summons all shareholders to submit share documents within two weeks of receipt of this letter, at the Company's registered office: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, so that they can be transfor med into an electronic record.

 

More information on the dematerialisation of shares can be obtained at the email address: mccpllegalsupport@makro.pl

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE nr 1

Działając w imieniu Makro Cash and Carry Polska S.A. (zwana dalej jako: „Spółka”), w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania niniejszego listu, w siedzibie Spółki: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email:mccpllegalsupport@makro.pl


Warsaw, 07.09.2020

CALL TO SUBMIT SHARES IN COMPANY No.2

Acting on behalf of Makro Cash and Carry Polska S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), in connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", the Company informs the shareholders about the introduction into the Polish legal system of the obligatory dematerialization of company shares, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders.

 

In accordance with the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company expires by virtue of law on March 1, 2021. After that date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

 

In connection with the above changes, the Management Board of the Company summons all shareholders to submit share documents within two weeks of receipt of this letter, at the Company's registered office: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, so that they can be transfor med into an electronic record.

 

More information on the dematerialization of shares can be obtained at the email address: mccpllegalsupport@makro.pl

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE nr 2

Działając w imieniu Makro Cash and Carry Polska S.A. (zwana dalej jako: „Spółka”),w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania niniejszego listu, w siedzibie Spółki: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email:mccpllegalsupport@makro.pl

Warsaw, 07.09.2020

CALL TO SUBMIT SHARES IN COMPANY No.3

Acting on behalf of Makro Cash and Carry Polska S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), in connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", the Company informs the shareholders about the introduction into the Polish legal system of the obligatory dematerialization of company shares, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders.

 

In accordance with the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company expires by virtue of law on March 1, 2021. After that date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

 

In connection with the above changes, the Management Board of the Company summons all shareholders to submit share documents within two weeks of receipt of this letter, at the Company's registered office: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, so that they can be transfor med into an electronic record.

 

More information on the dematerialization of shares can be obtained at the email address: mccpllegalsupport@makro.pl

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE nr 3

Działając w imieniu Makro Cash and Carry Polska S.A. (zwana dalej jako: „Spółka”),w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy.

 

 Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania niniejszego listu, w siedzibie Spółki: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email:mccpllegalsupport@makro.pl

Warsaw, 07.09.2020

CALL TO SUBMIT SHARES IN COMPANY No.4

Acting on behalf of Makro Cash and Carry Polska S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), in connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", the Company informs the shareholders about the introduction into the Polish legal system of the obligatory dematerialization of company shares, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders.

 

In accordance with the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company expires by virtue of law on March 1, 2021. After that date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

 

In connection with the above changes, the Management Board of the Company summons all shareholders to submit share documents within two weeks of receipt of this letter, at the Company's registered office: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, so that they can be transfor med into an electronic record.

 

More information on the dematerialization of shares can be obtained at the email address: mccpllegalsupport@makro.pl

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE nr 4

Działając w imieniu Makro Cash and Carry Polska S.A. (zwana dalej jako: „Spółka”),w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. 

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania niniejszego listu, w siedzibie Spółki: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email:mccpllegalsupport@makro.pl

 

Warsaw, 07.09.2020

CALL TO SUBMIT SHARES IN COMPANY no.5

Acting on behalf of Makro Cash and Carry Polska S.A. (hereinafter referred to as the "Company"), in connection with the entry into force of the Act of August 30, 2019 amending the Commercial Companies Code and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798), hereinafter referred to as the "Act", the Company informs the shareholders about the introduction into the Polish legal system of the obligatory dematerialization of company shares, which means the replacement of the paper form of shares with an electronic entry in the register of shareholders.

 

In accordance with the introduced changes, the validity of the applicable share documents issued by the Company expires by virtue of law on March 1, 2021. After that date, the shares will not be a document confirming the shareholder status, but only a documentary evidence necessary to update the electronic register of shareholders.

 

In connection with the above changes, the Management Board of the Company summons all shareholders to submit share documents within two weeks of receipt of this letter, at the Company's registered office: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, so that they can be transformed into an electronic record.

 

More information on the dematerialization of shares can be obtained at the email address: mccpllegalsupport@makro.pl

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE nr 5

Działając w imieniu Makro Cash and Carry Polska S.A. (zwana dalej jako:„Spółka”),w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Spółka informuje akcjonariuszyo wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. 

 

 Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w ciągu dwóch tygodni od otrzymania niniejszego listu, w siedzibie Spółki: al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. 

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem email:mccpllegalsupport@makro.pl