informacje prawne

MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 186, 02-486 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydz. Gospodarczy KRS 0000047354
Kapitał zakładowy: 257 068 680, 00 zł
Kapitał wpłacony: 257 068 680, 00 zł
REGON: 012775559, NIP: 522-000-28-60
Nr rejestrowy BDO: 000008316
MAKRO posiada status dużego przedsiębiorcy.