Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Najczęściej zadawane pytania

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami na temat hurtowni MAKRO.


Informacje o MAKRO Cash and Carry

Co to jest MAKRO Cash and Carry?

MAKRO jest hurtownią Cash and Carry dla przedsiębiorców i ludzi biznesu.
MAKRO oferuje produkty najwyższej jakości oraz rozwiązania dla firm po możliwe najniższych cenach. W halach MAKRO znajdą Państwo wyczerpującą i różnorodną ofertę artykułów spożywczych i przemysłowych. Asortyment MAKRO to ponad 40 tys. produktów, które pozwalają całkowicie zaspokoić Państwa codzienne potrzeby biznesowe, zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki bezpośredniej współpracy z producentami, efektywnej organizacji oraz niewielkim marżom utrzymujemy ceny oferowanych produktów na wyjątkowo niskim poziomie. 

Makro Cash and Carry Polska S.A. posiada status dużego przedsiębiorcy.

Ile jest hal MAKRO?

Obecnie mamy 29 hal: Warszawa, Sosnowiec, Łódź, Ząbki, Wrocław, Kraków-Jasnogórska, Kraków-Zakopiańska, Poznań, Gdynia, Szczecin, Lublin, Zabrze, Bydgoszcz, Rybnik, Bielsko-Biała, Białystok, Katowice, Kielce, Przejazdowo, Częstochowa, Opole, Rzeszów, Olsztyn, Zielona Góra, Kalisz, Warszawa-Bielany, Toruń, Koszalin, Rzgów (k. Łodzi) oraz 1 MAKRO Punkt w Słupsku.

Kiedy powstało pierwsze MAKRO/METRO na świecie?

W roku 1964 w niemieckiej miejscowości Mülheim powstało pierwsze centrum zaopatrzenia hurtowego METRO. Więcej o historii MAKRO/ METRO.

Kiedy powstało pierwsze MAKRO w Polsce?

Pierwsze MAKRO Cash and Carry powstało w 1994 w Warszawie. Więcej o historii MAKRO.

Karta Klienta MAKRO

Co to jest Karta Klienta MAKRO?

Zarejestrowany Klient otrzymuje imienną Kartę Klienta MAKRO, upoważniającą do dokonywania zakupów w sieci MAKRO i METRO na terenie całego kraju i za granicą. Przy wejściu do MAKRO należy zbliżyć kartę do czytnika uruchamiającego bramkę wejściową, a na prośbę pracownika Działu Obsługi Klienta okazać dokument tożsamości. System kontroli kart jest dobrym sposobem na zabezpieczenie interesów naszych Klientów i uniemożliwienie wstępu na teren hal osobom nieupoważnionym.

Zmieniłem nazwisko, co mam zrobić z kartą?

Proszę zgłosić się do Działu Obsługi Klienta hali, w której karta została wydana, z dowodem tożsamości i dotychczasową kartą. Otrzyma Pani/ Pan nową kartę z nowym nazwiskiem.

Wymiana karty jest bezpłatna.

Czy mogę zrobić zakupy w MAKRO, jeśli nie mam przy sobie karty?

Oczywiście, wystarczy zgłosić się do  Działu Obsługi Klienta i poprosić o wydanie karty jednorazowej.

Karta, która zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości, ważna jest tylko w dniu jej wystawienia.

Jaki jest limit kart przyznawanych jednej firmie?

Nie limitujemy ilości kart  MAKRO wystawianych dla firm.

Wszystkie karty wydawane są bezpłatnie.

Co należy zrobić, gdy osoba, na którą wystawiona została Karta Klienta nie jest już pracownikiem firmy?

Jeżeli osoba, na której nazwisko wystawiona została Karta Klienta nie jest już pracownikiem firmy  należy poinformować o tym Dział Obsługi Klienta hali, w której dokonywana była rejestracja. Na wniosek właściciela firmy lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania karta zostanie anulowana.

Co należy zrobić w przypadku zgubienia Karty Klienta?

Zgubienie karty należy zgłosić w Dziale Obsługi Klienta, hali, w której dokonywana była rejestracja. Zgubiona karta zostanie zablokowana, aby osoby postronne nie mogły z niej skorzystać.

Po okazaniu dowodu tożsamości Klient może otrzymać duplikat karty. Jest on wydawany bezpłatnie.

Kiedy Karta Klienta traci ważność?

Karty Klienta MAKRO są wydawane bezterminowo (ale w przypadku niedokonywania zakupów przez dwa lata lub dla firmy nowo zarejestrowanej przez 1 rok karty zostają automatycznie zablokowane przez system. Jeśli firma istnieje, karty mogą zostać odblokowane na Państwa życzenie).

Kartę Klienta MAKRO można utracić w przypadku:
 • zawieszenia działalności gospodarczej;
 • likwidacji działalności;
 • niedokonywania zakupów przez okres dłuższy niż 24 miesiące (dla Klientów nowo zarejestrowanych przez okres 12 miesięcy).

Iloma kartami może posługiwać się jedna firma?

Nie limitujemy ilości kart MAKRO wystawianych dla firm.

Wszystkie karty wydawane są bezpłatnie

Co należy zrobić, by otrzymać dodatkowe karty dla zarejestrowanej już w MAKRO firmy?

Dodatkowe Karty Klienta wydawane są na podstawie:
 • złożonej w dziale Obsługi Klienta hali, w której firma została zarejestrowana, pisemnej prośby, zawierającej podpis właściciela firmy (lub osoby upoważnionej) oraz nazwiska osób wyznaczonych do posługiwania się dodatkowymi kartami;

Dodatkowe karty wydawane są bezpłatnie.

Kiedy można skorzystać z jednorazowej Karty Klienta?

Jednorazową Kartę Klienta może otrzymać tylko posiadacz karty stałej, gdy zgubi, bądź zapomni zabrać jej ze sobą. Karta jednorazowa, która wystawiana jest na podstawie dokumentu tożsamości, ważna jest tylko w dniu jej wydania.

Ile osób może wejść do hali MAKRO na jedną Kartę Klienta?

Karta Klienta MAKRO jest imienna. Na jedną kartę mogą wejść do hali dwie osoby: właściciel karty oraz osoba towarzysząca.

Czy posiadacz Karty Klienta może robić zakupy we wszystkich halach MAKRO?

Karta Klienta umożliwia robienie zakupów we wszystkich halach MAKRO i METRO w Polsce i za granicą. Zobacz międzynarodową sieć MAKRO/METRO

Czy Klient posiadający Kartę wydaną za granicą może robić zakupy w polskich halach MAKRO?

Osoby z zagranicy, posiadające Kartę Klienta wydaną w sieci METRO, mogą robić zakupy w hurtowniach MAKRO na terenie całej Polski. Na podstawie posiadanej już, zagranicznej karty, zostanie wydana im w Dziale Obsługi Klienta karta jednorazowa, umożliwiająca wejście do polskiej hali MAKRO.

Czy Klient posiadający Kartę wydaną w Polsce może robić zakupy w halach MAKRO/METRO za granicą?

Osoby posiadające polską Kartę Klienta MAKRO, wydaną w sieci METRO, mogą robić zakupy we wszystkich hurtowniach MAKRO/METRO na terenie całego świata. Wejście do hal umożliwi im karta jednorazowa - wydana na podstawie polskiej Karty Klienta MAKRO.

Zasady rejestracji

Czy osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej mogą otrzymać kartę MAKRO?

MAKRO jest hurtownią dostępną tylko dla podmiotów gospodarczych. Dlatego też naszymi Klientami mogą zostać tylko i wyłącznie osoby lub instytucje prowadzące działalność gospodarczą.

Jak zostać Klientem MAKRO?

Aby firma stała się Klientem MAKRO, należy zarejestrować ją w bezpośrednio w Dziale Obsługi Klienta dowolnej hali MAKRO, lub dokonać rejestracji przez internet.Formularz rejestracyjny na www.makro.pl

Osoba dokonująca rejestracji w hali  powinna okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), a także złożyć oświadczenie rejestracyjne.
Jeśli dokonują Państwo rejestracji przez internet, jej finalizacja i odbiór kart następują w wybranej podczas wypełniania formularza rejestracyjnego hali.

Jeżeli posiadają Państwo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, prosimy o jego dostarczenie go do hali wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty wydanym przez Urząd Gminy.

Przed dokonaniem rejestracji, prosimy zapoznać się z Regulaminem Klienta MAKRO.

Każda karta powinna zostać odebrana osobiście przez osobę, na którą została wydana (z uwagi na konieczność złożenia podpisu).  W przypadku, gdy karty odbiera właściciel lub osoba umocowana do reprezentowania firmy, wraz z karta otrzymają Państwo zawiadomienie o przetwarzaniu danych osobowych.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby zarejestrować firmę i zostać klientem MAKRO?

Osoba dokonująca rejestracji w bazie Klientów MAKRO powinna okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport), a także złożyć oświadczenie rejestracyjne.

Jeżeli posiadają Państwo zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, prosimy o jego dostarczenie wraz z zaświadczeniem o dokonaniu opłaty wydanym przez Urząd Gminy.

Jakie są zasady rejestracji firmy prowadzącej działalność gospodarczą w innym kraju UE?

Do rejestracji firmy działającej na terenie innego kraju UE wymagane są:

 • Dokument tożsamości osoby dokonującej rejestracji.
 • Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w kraju Unii Europejskiej (wydane przez organ właściwy dla miejsca siedziby kontrahenta), np. wyciąg z rejestru handlowego lub rejestru działalności gospodarczej.
 • Dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej EU VAT lub świadectwo rejestracji podatkowej.
 • Pisemne pełnomocnictwo do rejestracji w MAKRO podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy (wymagane w przypadku, gdy osoba występująca o rejestracje nie figuruje w wyżej wymienionych dokumentach, jako upoważniona do reprezentowania firmy) potwierdzone notarialnie wraz z pieczęcią APOSTILLE.
Dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego Konsula.


Zmiany danych lub działalności gospodarczej Klienta

Czy Klient mający zawieszoną działalność gospodarczą może nadal robić zakupy w MAKRO?

Niestety, każdy Klient traci Kartę Klienta MAKRO oraz prawo do zakupów w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej.

Czy Klient mający zlikwidowaną działalność gospodarczą może nadal robić zakupy w MAKRO?

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, Klient traci możliwość dokonywania zakupów w sieci MAKRO.

Co należy zrobić, jeżeli nr REGON / NIP firmy uległ zmianie?

W przypadku zmiany numeru NIP/ REGON, firma musi dokonać ponownej rejestracji. Posiadane dotychczas Karty Klienta należy oddać do Działu Obsługi Klienta hali, w której zostały wydane.

Co należy zrobić, jeżeli adres firmy ulegnie zmianie?

Jeżeli adres firmy będącej Klientem MAKRO ulegnie zmianie, prosimy właściciela firmy, lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy  o pisemne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta hali, w której dokonywana była rejestracja.

Co należy zrobić, jeżeli nazwa firmy uległa zmianie?

Jeżeli nazwa firmy będącej Klientem MAKRO ulegnie zmianie, prosimy właściciela firmy, lub osobę upoważnioną do reprezentowania firmy o  pisemne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta hali, w której dokonywana była rejestracja.


Zakupy w MAKRO

Dlaczego na teren hali MAKRO nie można wejść z dzieckiem oprócz weekendów?

Przepis ten wprowadzono ze względów bezpieczeństwa. Konstrukcja wózków widłowych, poruszających się po halach MAKRO, uniemożliwia operatorowi pełną widoczność poniżej 140 cm, co niewątpliwie stwarza niebezpieczeństwo dla małych dzieci.

W każdy weekend ograniczamy jednak ruch wózków widłowych do minimum i zapraszamy naszych Klientów na zakupy z dziećmi.

W jakich godzinach otwarte są hale MAKRO?

Aktualne godziny otwarcia hal i MAKRO Punktów dostępne są na stronie www.makro.pl/hale

Mam zarejestrowaną firmę w MAKRO w Warszawie, czy mogę robić zakupy na tę kartę w innej hali?

Karta MAKRO upoważnia do robienia zakupów we wszystkich halach MAKRO. Nie tylko na terenie całej Polski, ale także na terenie UE.

Co należy zrobić w przypadku zgubienia faktury VAT?

W przypadku zgubienia faktury VAT należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta z prośbą o wydanie jej duplikatu.

W jaki sposób można zamienić posiadany już paragon na fakturę VAT?

Reklasyfikacji paragonu na fakturę dokonuje się wyłącznie dla konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) na podstawie oryginalnego paragonu fiskalnego okazanego przez Klienta.

Fakturę do paragonu wystawia się osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej:

 • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru, jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone w tym samym miesiącu, lub
 • nie później niż 15. dnia od dnia zgłoszenia żądania – jeżeli żądanie wystawienia faktury zostało zgłoszone po upływie miesiąca, w którym dokonano dostawy.

W przypadku, gdy żądanie wystawienia faktury na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej zostało zgłoszone po upływie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, wystawienie faktury nie jest obowiązkowe. 

Makro nie wykonuje reklasyfikacji paragonów na faktury na firmę, gdyż paragony Makro nie zawierają numeru NIP nabywcy. W przypadku zakupów na działalność gospodarczą wystawiane są faktury. Jeżeli Klient chciałby otrzymać fakturę na firmę, powinien poinformować o tym kasjera przed zafiskalizowaniem zakupów.

Dlaczego w MAKRO towary sprzedawane są w opakowaniach zbiorczych?

W zależności od Państwa potrzeb, w MAKRO większość produktów można kupić zarówno w opakowaniach zbiorczych, jak i pojedynczych.

Promocje i konkursy

Regulaminy promocji i konkursów dostępne są w Dziale Obsługi Klienta dowolnej hali MAKRO. Większość z nich dostępna jest także na naszej stronie internetowej.

Gdzie można zostawić rzeczy zakupione w innym miejscu?

W każdej hali dostępne są szafki depozytowe. Ze względów bezpieczeństwa opróżniane są one codziennie o 22:30.

Jak dokonywać w MAKRO zakupu alkoholu na koncesję?

Zgodnie z obowiązującym prawem sprzedaż alkoholu na koncesję w centrach zaopatrzenia hurtowego MAKRO może odbywać się tylko po okazaniu:

 • Jednorazowo - zezwolenia - koncesji detalicznej na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanej na czas nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku alkoholi przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - nie krótszy niż 2 lata. Nr koncesji wraz z datą ważności jest wpisywany do naszego systemu w związku z czym przed upłynięciem czasu obowiązywania koncesji, Klient powinien dostarczyć nowe zezwolenie. Niedostarczenie tego dokumentu uniemożliwi nam niestety sprzedawanie alkoholu po koncesyjnej (niższej) cenie.
 • Trzykrotnie w ciągu roku, tj. do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września (termin o jeden dzień wcześniejszy ze względu na konieczność wprowadzenia danych do systemu komputerowego) - zaświadczenia wydanego przez gminę o dokonanych wpłatach za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Bez tych potwierdzeń nie możemy sprzedawać alkoholu na koncesję. Proszę zwrócić uwagę , że zgodnie z ustawą, bankowe potwierdzenie przelewu nie jest dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty.


Stosowne dokumenty należy okazać w Dziale Obsługi Klienta.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku VAT za zakupy dokonane w MAKRO?

zwrot podatku VAT może ubiegać się turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej, jeżeli zakupiony w Polsce produkt wywozi w stanie nienaruszonym poza obszar Unii Europejskiej. 

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym czeku z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 300 zł.

W jaki sposób mogę ubiegać się o zwrot podatku VAT za zakupy dokonane w MAKRO?

 1. Dokonuj zakupów w sklepach ze znakiem Global Refund TAX FREE SHOPPING. Zawsze gdy robisz zakupy poproś personel o wystawienie czeku tax-free. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane na czek TAX-FREE oraz czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do czeku. Data na wystawionym czeku musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj czek wraz z ulotką do momentu refundacji.
 2. Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), czek tax-free z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania czeku przez polskiego bądź innego celnika z Unii Europejskiej. Potwierdzenie wywozu z Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów. BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA CZEKU GLOBAL REFUND UNIEMOŻLIWIA ZWROT PODATKU
 3. Odzyskaj gotówkę realizując czek Global Refund w najbliższym Biurze Zwrotu Gotówki Global Refund (listę biur znajdziesz na ulotce dołączonej do czeku). Czek Global Refund za zakupy dokonane w Polsce musi być zrealizowany najpóźniej w siedem miesięcy po miesiącu dokonania zakupów. Kwota zwrotu jest skalkulowana po odjęciu kosztów usługi. Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym czeku z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 300 zł

Więcej informacji w Dziale Obsługi Klienta MAKRO lub na stronie www.globalrefund.com

Oferta MAKRO

Dlaczego nie dostaję gazetki MAKRO?

Klienci MAKRO otrzymują co dwa tygodnie katalogi z prezentacją artykułów w promocyjnych cenach. W przypadku, gdy Klient przez dłuższy czas nie robi u nas zakupów, wstrzymujemy przesyłanie "Oferty MAKRO". Aktualna gazetka zawsze dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Czy jest możliwe podanie adresu do korespondencji, pod który będę otrzymywać oferty reklamowe?

Oferta MAKRO może być wysyłana na adres fakturowy firmy podany w trakcie procedury rejestracyjnej lub na wskazany adres korespondencyjny. Niezależnie od adresu, na który wysyłana jest oferta, Klient (firma, instytucja) otrzyma jeden egzemplarz gazetki.

Jak często ukazuje się Oferta MAKRO?

Oferta MAKRO ukazuje się raz na 2 tygodnie.


Złota Karta Klienta

Złota Karta Klienta

Aby zostać Złotym Klientem wystarczy spełnić jeden z poniższych progów zakupowych:
 • 75 tys. netto rocznych wydatków*
 • 100 tys. netto rocznych wydatków**
 • 150 tys. netto rocznych wydatków***

*   Dla Klientów z segmentu HoReCa.
**  Dla Klientów z segmentu SCO.
*** Dla Klientów z segmentu Traders.

UWAGA: Do obrotu wliczane są wszystkie zakupy w MAKRO, w tym zakup artykułów tytoniowych oraz paliwa na stacjach paliw, jak również zakupy dokonane w ramach systemu Delivery (dowóz do klienta) i zakupy w sklepie internetowym MAKRO.
Status Złotego Klienta to nie tylko prestiż, ale także wymierne korzyści, które czekają na Państwa w naszych halach:

 • Ekskluzywny Pokój dla Złotego Klienta - możliwość spotkań z partnerami z branży, dostęp do Internetu, prasa;
 • Codziennie świeże przekąski i napoje;
 • Dedykowane, zadaszone miejsce parkingowe - zawsze do dyspozycji Złotych Klientów;
 • Oddzielne, wygodne wejście - bezpośrednio z zadaszonego parkingu;
 • Wydzielona kasa – wygodne i szybkie zakupy dzięki dedykowanej obsłudze;
 • Rabat na stacji Paliw - 9 gr/litr (dotyczy hal:  Warszawa Aleje Jerozolimskie, Kielce, Katowice, Poznań, Sosnowiec).

Aby otrzymać szczegółowe informacje dotyczące Złotej Karty Klienta należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta w wybranej przez Państwa hali MAKRO.

Regulamin znajdziesz tu.


Rodzaje płatności

Czy w MAKRO można płacić kartą?

W hurtowniach należących do MAKRO Cash and Carry możliwa jest płatność gotówką oraz kartami kredytowymi i debetowymi VISA, MasterCard i Maestro. Dodatkowo,  na terenie wszystkich hal MAKRO znajdują się bankomaty popularnych sieci jak np. Euronet i Cas4You.

Jak wygląda sprzedaż na przedpłatę w MAKRO?

Podstawą do dokonania sprzedaży w ramach przedpłaty jest uprzednie potwierdzenie wpływu środków z rachunku Klienta na rachunek bankowy MAKRO.

W przypadku przedpłat dokonywanych przez Klientów bezpośrednio w hali w formie gotówki, obowiązują limity dotyczące transakcji gotówkowych.

Czy w MAKRO można płacić euro?

Od 19 marca 2012 za zakupy zrobione w halach MAKRO* można płacić euro. Przyjmowana jest jedynie gotówka i tylko banknoty; reszta wydawana jest w złotówkach. Również rozliczenie za zwrot towaru i opakowań zwrotnych dokonywane jest w naszej narodowej walucie. * Zasada nie obejmuje MAKRO Punktów.

Czy w MAKRO można płacić bonami Sodexo?

Klienci MAKRO (posiadacze kart Klienta MAKRO) mogą realizować kupony Sodexo w ramach rozliczenia za zakupy we wszystkich typach kas MAKRO, z wyłączeniem stacji paliw. Przyjmowane są zarówno kupony wtórne z pieczątką punktu akceptującego, jak i kupony pierwotne bez pieczątki punktu akceptującego.

 

Przy realizacji kuponu Sodexo pobierana jest prowizja w wysokości 3% wartości przyjmowanych kuponów +23% VAT.


Praca

Jesteśmy firmą należącą do czołówki pracodawców działających na polskim rynku. Charakteryzujemy się wysoką kulturą organizacyjną, nowoczesnymi rozwiązaniami systemowymi, przyjazną atmosferą i dynamizmem w działaniu.
Możliwość zdobycia doświadczenia i rozwoju zawodowego dajemy nie tylko w halach, ale także w Centrum Wsparcia Biznesu.

W Centrum Wsparcia Biznesu w Warszawie w działach: handlowym, finansowym, logistyki, operacyjnym, marketingu, personalnym, administracyjnym.

W halach w działach: sprzedaży, logistyki, księgowości, technicznym, ochrony, kas i obsługi Klienta, kontaktów z Klientami.

MAKRO Cash and Carry myśli nie tylko o obecnych pracownikach, ale też o potencjalnych pracownikach:

 • współpracujemy ze szkołami średnimi i zawodowymi, organizując praktyki w naszych halach,
 • bierzemy udział w targach pracy,
 • jesteśmy współorganizatorem akcji " Grasz o staż".

Jeśli są Państwo zainteresowani pracą w MAKRO prosimy o kontakt z wybraną przez siebie halą lub Centrum Wsparcia Biznesu MAKRO Cash and Carry.

Numery telefonów znajdują się na podstronach wybranej lokalizacji.

Reklamacje, zwroty i naprawy gwarancyjne w MAKRO

W jaki sposób można zgłosić reklamację towaru zakupionego w MAKRO?

Reklamację można złożyć w wybranej hali MAKRO, udając się do Działu Reklamacji z reklamowanym artykułem, dowodem jego zakupu oraz kartą gwarancyjną (jeśli dotyczy).

W jaki sposób można oddać zakupiony w MAKRO towar do naprawy gwarancyjnej?

Klient oddający zakupiony w MAKRO towar do naprawy gwarancyjnej, powinien zgłosić się do Działu Reklamacji najbliższej hali MAKRO. Powinien on zabrać ze sobą dokument zakupu, kartę gwarancyjną i artykuł, którego problem dotyczy. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie wskazanym na karcie gwarancyjnej.

Co należy zrobić, gdy cena towaru na rachunku nie zgadza się z ceną umieszczoną na półce?

Jeżeli wydrukowana na rachunku cena towaru jest różna od ceny umieszczonej na półce, należy - przed opuszczeniem hali - z towarem i dowodem zakupu zgłosić się do Stanowiska Głównych Kasjerów lub - po opuszczeniu hali MAKRO - do Działu Reklamacji. Nadpłacona kwota zostanie zwrócona Klientowi.

Czy MAKRO akceptuje zwroty towarów?

MAKRO akceptuje zwroty artykułów: 

 • pełnowartościowych, 
 • nieużywanych, 
 • w oryginalnym opakowaniu, 
 • na podstawie oryginału dokumentu sprzedaży,
 • z niewypełnioną kartą gwarancyjną (jeśli dotyczy).

Zwrot może być dokonany w terminie do: 

 • 7 dni od daty zakupu - w przypadku artykułów spożywczych i chemicznych, 
 • 14 dni od daty zakupu - w przypadku telewizorów oraz monitorów LCD i plazmowych, 
 • 90 dni od daty zakupu- w przypadku pozostałych artykułów przemysłowych. 

Zwrotu można dokonać we wszystkich halach MAKRO w Dziale Obsługi Klienta w punkcie obsługi zwrotów i reklamacji.

Dla zagwarantowania jakości i bezpieczeństwa nie możemy zaakceptować zwrotów następujących artykułów:

 • Żywność świeża wymagająca specjalnych warunków przechowywania (np. nabiał, mrożonki, itp.).
 • Kwiaty, krzewy i inna roślinność wymagająca specjalnych warunków przechowywani.
 • Bielizna osobista.
 • Urządzenia elektroniczne zawierające pamięć wewnętrzną (np. komputery, laptopy, tablety, smartfony, urządzenia z nawigacją GPS).
 • Zapisane nośniki danych (kasety video i audio, płyty CD, DVD, VCD, programy komputerowe).
 • Książki, czasopisma, albumy, atlasy, mapy.
 • Paliwa zakupione na stacjach paliw MAKRO.
 • Karty telefoniczne.
 • Artykuły zakupione na indywidualne zamówienie – nie będące w regularnej sprzedaży w hal.
 • Artykuły przecenione – niepełnowartościowe (art. detal lub z metką rabatową).
 • Artykuły pirotechniczne.

Czy zakupiony w MAKRO towar można zareklamować w dowolnej hali?

Produkty zakupione w MAKRO można reklamować w dowolnej hali na podstawie dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) oraz (jeśli dotyczy to danego produktu) karty gwarancyjnej. Punkt Reklamacji Towarów zlokalizowany jest przy wejściu do hali w Dziale Obsługi Klienta.

Wymiana zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czy kupując w MAKRO nową pralkę lub telewizor mogę oddać swój stary sprzęt?

Tak, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, MAKRO Cash and Carry przyjmuje nieodpłatnie zużyty sprzęt w ilości nie większej niż zakupiony u nas sprzęt tego samego rodzaju. Oznacza to, że jeżeli Klient kupił w MAKRO np. lodówkę, to może oddać starą lodówkę bez względu na jej stan, markę, wiek oraz miejsce zakupu.

Dodatkowo, Makro przyjmuje nieodpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Gdzie moge oddać zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny?

Zbiórka zużytego sprzętu odbywa się w Dziale Obsługi Klienta w każdej z hal MAKRO. Do przyjęcia zużytego sprzętu niezbędny jest oryginalny dokument (paragon fiskalny, faktura VAT) potwierdzający zakup w MAKRO nowego sprzętu tego samego rodzaju. Dokument potwierdzający zakup sprzętu nie jest wymagany w przypadku zwrotu zużytego sprzętu pochodzącego od gospodarstw domowych, którego żaden z rozmiarów nie przekracza 25 cm.

Kto ponosi koszty dostarczenia zużytego sprzętu?

W przypadku dowozu nowego sprzętu na adres Klienta, możliwe jest przyjęcie zużytego sprzętu w siedzibie Klienta i bezpłatne dowiezienie go do hali.

W innych przypadkach Klient zobowiązany jest dostarczyć zużyty sprzęt na własny koszt i własnym staraniem.