Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Regulamin sklepu internetowego MAKRO ONLINE Sklep dla biura


I. Informacje ogólne, definicje.

 1. Poniższy Regulamin określa zasady składania i ewidencjonowania Zamówień za pośrednictwem MAKRO ONLINE Sklep dla biura, działającego pod adresem internetowym: www.makro.pl/biuro-online
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • Cenie – rozumie się przez to cenę wyrażoną w złotych polskich. Cena Produktu podana jest jako cena netto oraz jako cena wraz z podatkiem VAT (cena brutto). Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 • Hali MAKRO - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której MAKRO prowadzi sprzedaż hurtową produktów (z wyłączeniem MAKRO Punktów).
 • Karcie MAKRO - rozumie się przez to imienną kartę magnetyczną wydawaną Klientowi i zawierającą Numer Karty MAKRO, umożliwiającą wejście do Hali MAKRO i korzystanie z MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 • Kliencie - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą, dokonującego zakupów na cele związane z działalnością gospodarczą, zarejestrowanego jako Klient MAKRO, uprawnionego do nabywania Produktów w MAKRO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niebędącego konsumentem i reprezentowanego przez Posiadacza Karty Klienta MAKRO. Podczas zakupów w halach MAKRO Klient oraz posiadacz karty Klienta MAKRO zobowiązany jest przestrzegać Regulaminów MAKRO.
 • Koncie - rozumie się przez to indywidualne konto użytkownika dostępne po rejestracji w MAKRO ONLINE Sklep dla biura, stanowiące zbiór danych dotyczących Posiadacza Karty Klienta MAKRO oraz informacje o działaniach w ramach konta w obrębie MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 • Kosztach dostawy - rozumie się przez to koszty dostarczenia Produktów objętych potwierdzonym Zamówieniem na adres wskazany przez Klienta, widoczne na stronie internetowej sklepu internetowego MAKRO ONLINE Sklep dla biura przy składaniu Zamówienia.
 • MAKRO - rozumie się przez to MAKRO Cash and Carry Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000047354, NIP 522-000-28-60, REGON 012775559, kapitał zakładowy 257.068.680,00 zł (opłacony w całości), wchodząca w skład Metro Group.
 • MAKRO ONLINE Sklep dla biura - rozumie się przez to sklep internetowy dostępny dla Klientów pod adresem https://www.makro.pl/shop/pl/office prowadzony przez MAKRO.
 • Numerze Karty MAKRO - rozumie się przez to unikalny numer nadawany przez MAKRO, widoczny na Karcie MAKRO, służący do rejestracji w MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 • Posiadaczu Karty Klienta MAKRO - rozumie się przez to osobę fizyczną upoważnioną przez Klienta do dokonywania zakupów w MAKRO, która jest posiadaczem Karty Klienta MAKRO.
 • Produkcie - rozumie się przez to rzecz ruchomą, którą Klient może nabyć poprzez stronę internetową MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 • Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy regulamin, który został zaakceptowany w momencie rejestracji Konta w Sklepie Internetowym lub regulamin po zmianach obowiązujący z chwilą wejścia w życie tych zmian zgodnie z punktem XVII poniżej.
 • Regulaminach MAKRO - rozumie się przez to inne niż Regulamin zasady obowiązujące w MAKRO, które obowiązują Klienta MAKRO, dostępne na stronie internetowej www.makro.pl, w szczególności Regulamin Klienta MAKRO oraz Regulamin zwrotów towarów zakupionych przez Klientów w MAKRO.
 • Usłudze dodawania opinii - rozumie się przez to możliwość zamieszczania ocen i recenzji na stronie internetowej MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 • Zamówieniu - rozumie się przez to ofertę Klienta nabycia Produktów określonych w formularzu Zamówienia.

II. Informacje ogólne o MAKRO ONLINE Sklep dla biura.

 1. MAKRO świadczy usługi w ramach MAKRO ONLINE Sklep dla biura na zasadach określonych w Regulaminie.
 2. MAKRO świadczy usługi w ramach MAKRO ONLINE Sklep dla biura wyłącznie Klientom MAKRO.
 3. MAKRO ONLINE Sklep dla biura działa w ramach strony internetowej https://www.makro.pl/shop/pl/office
 4. Klienci mogą korzystać z MAKRO ONLINE Sklep dla biura wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminach MAKRO. Zakładając Konto, Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem . Dla wygody Klienta Regulamin i Regulaminy MAKRO dostępne są w każdym czasie na stronie www.makro.pl. Warunkiem korzystania z MAKRO ONLINE Sklep dla biura jest akceptacja Regulaminu.
 5. MAKRO ONLINE Sklep dla biura oferuje Klientom możliwość przeglądania Produktów, nabywania Produktów, płatności za Produkty, dodawania opinii oraz inne funkcjonalności opisane poniżej w Regulaminie.
 6. Zdjęcia Produktów są przykładowe i służą wyłącznie ich prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Produktami pochodzą od MAKRO bądź podmiotów trzecich, np. producentów lub dystrybutorów. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu Produktu.
 7. MAKRO zastrzega sobie prawo do zmiany Cen, Kosztów dostawy, wprowadzania nowych i usuwania niedostępnych Produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian w sposób nienaruszający praw Klienta oraz udzielania indywidualnych rabatów lub przyznawania tzw. „gratisów”.
 8. MAKRO dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych w ramach Kont oraz działanie MAKRO ONLINE Sklep dla biura w sposób ciągły i poprawny.

III. Rejestracja.

 1. Korzystanie z platformy MAKRO ONLINE Sklep dla biura i składanie Zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta.
 2. Posiadacz Karty Klienta MAKRO zakłada Konto online w ramach procedury dostępnej na stronach MAKRO ONLINE Sklep dla biura. Do utworzenia Konta niezbędne jest podanie Numeru Karty MAKRO, imienia i nazwiska Posiadacza Karty Klienta MAKRO, kodu pocztowego siedziby Klienta oraz loginu i hasła, a także kontaktowego adresu email.
 3. MAKRO prześle Posiadaczowi Karty Klienta MAKRO e-mail z potwierdzeniem założenia Konta zawierający link aktywacyjny. Umowa z Klientem o korzystanie z MAKRO ONLINE Sklep dla biura zostaje zawarta w chwili otrzymania przez MAKRO wiadomości o kliknięciu linku aktywacyjnego.
 4. Hasło do Konta ustanawiane jest przy rejestracji, ma charakter poufny i nie może być udostępnione osobom trzecim.
 5. Posiadacz Karty MAKRO zobowiązany jest niezwłocznie informować MAKRO o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.
 6. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby lub udostępniać Konta innym osobom niż Posiadacz Karty Klienta MAKRO, który dane Konto założył.
 7. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do posługiwania się Kartą Klienta MAKRO, Klient powinien powiadomić o tym MAKRO, które dokona dezaktywacji dotychczasowego Konta. Nowy Posiadacz Karty Klienta MAKRO winien założyć nowe Konto dla siebie.
 8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub Kont, w tym za działania Posiadacza Karty Klienta MAKRO oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta. Działania Posiadacza Karty Klienta MAKRO, MAKRO będzie traktować jak działania samego Klienta.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za przekazanie danych zawartych na Karcie MAKRO osobom trzecim.

IV. Warunki składania Zamówienia.

 1. W celu uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że opisy Produktów, Ceny oraz wszelkie inne informacje umieszczone na stronie MAKRO ONLINE Sklep dla biura nie stanowią oferty MAKRO w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o którym mowa w art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Klient kompletuje Zamówienie poprzez wybranie Produktów w Sklepie Internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 3. Klient ma możliwość wybrania liczby Produktów, które chce dodać do Zamówienia.
 4. Wybrane przez Klienta Produkty zostają przeniesione do „koszyka” Klienta.
 5. Koszty dostawy zostaną dodane do wartości Zamówienia zgodnie z opcjami zaznaczonymi przez Klienta.
 6. Po skompletowaniu Zamówienia, w celu złożenia Zamówienia, należy kliknąć na ikonę „Następny krok” widoczną w Sklepie Internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura, następnie wybrać adres dostawy oraz sposób płatności i kliknąć „Zatwierdź zamówienie”. Zamówienie Klienta zostanie przesłane do MAKRO, a Klient przekierowany w celu rozliczenia transakcji.
 7. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem MAKRO oferty nabycia wybranych Produktów po Cenach określonych w Zamówieniu. Składając Zamówienie Klient zobowiązuje się do odbioru Produktów i zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.
 8. Po otrzymaniu Zamówienia MAKRO potwierdza przyjęcie Zamówienia poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta podczas procesu rejestracji.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od dostępności zamówionych Produktów i kolejności wpłynięcia Zamówień do MAKRO.
 10. Brak potwierdzenia przyjęcia Zamówienia (email o tytule „Otrzymaliśmy Twoje Zamówienie”) ze strony MAKRO jest równoznaczny z odmową zawarcia umowy sprzedaży Produktów.
 11. Klient przy każdym zakupie otrzyma fakturę VAT.
 12. Przejście własności Produktu następuje z chwilą i w miejscu dostarczenia zamówionego Produktu do Klienta po wcześniejszym uregulowaniu należności za wszystkie zamówione Produkty.

V. Zasady płatności.

 1. Aktualne i dostępne w MAKRO ONLINE Sklep dla biura sposoby płatności to:
  a. Płatność gotówką przy odbiorze, z tym że wartość jednorazowego Zamówienia nie może przekraczać kwoty 6000 złotych brutto.
  b. Płatność kartą płatniczą lub kredytową umożliwiającą płatność przez Internet, z tym że limit dzienny transakcji jednego Klienta zapłaconych kartą płatniczą nie może przekroczyć równowartości 15.000 EURO w złotych wg średniego kursu NBP na dany dzień. Klient przyjmuje do wiadomości, że przy płatności kartą płatniczą operator systemu transakcyjnego, może zablokować środki na karcie płatniczej powiększając je o 5% wartości kwoty transakcji do czasu pobrania kwoty z faktury jednak nie dłużej niż na okres 14 dni od daty zakupu.
  c. Płatność przelewem PayU (szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem operatora zewnętrznego) - Klient drogą elektroniczną zostaje przekierowany na stronę swojego banku oraz otrzymuje informacje o numerze rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. MAKRO nie ma dostępu do żadnych danych dotyczących konta Klienta. Jeśli transakcja z różnych przyczyn nie dojdzie do skutku, pieniądze wracają do serwisu PayU, a następnie na konto Klienta.
  d. Przedpłata - na podstawie druku Zamówienia Klient dokonuje wpłaty na wskazane konto MAKRO kwoty podanej na druku Zamówienia. Po zaksięgowaniu wpłaty, Zamówienie jest przyjęte do realizacji.
  e. Kredyt kupiecki - odroczona forma płatności pozwalająca dokonywać zakupów w MAKRO na fakturę przelewową. Przyznanie kredytu kupieckiego wiąże się z podpisaniem umowy z MAKRO.
 2. W celu realizacji płatności elektronicznej dostępnej za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy, który wymaga podania przez Klienta jego danych koniecznych do dokonania transakcji, Klient zobowiązany jest przed dokonaniem płatności zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez takiego zewnętrznego usługodawcę.
 3. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa MAKRO, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.
 4. Za zakupy w MAKRO ONLINE Sklep dla biura MAKRO wystawia wyłącznie fakturę VAT. Nie ma możliwości otrzymania paragonu.
 5. Klient każdorazowo ponosi koszt dostawy zgodnie z zasadami i cennikiem zamieszczonym na stronie Centrum Pomocy, w zakładce Dostawa i koszty transportu.

VI. Dostawa.

 1. MAKRO ONLINE Sklep dla biura dostarcza Klientowi Produkty za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.
 2. MAKRO ONLINE Sklep dla biura dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
 4. Realizacja Zamówienia odbywa się w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 9:00 do17:00.
 5. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji do godz. 16:00 w dniu roboczym, MAKRO dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00. Gdy Zamówienie zostanie przyjęte do realizacji po godz. 16:00 lub złożone w dniu innym niż dzień roboczy, MAKRO dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Kurier nie ma obowiązku samodzielnie wnieść do lokalu Klienta sprzętu o wadze powyżej 31,5 kg.
 7. Klient ma obowiązek sprawdzić niezwłocznie po odebraniu towaru, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.
 8. Klient lub osoba odbierająca przesyłkę w lokalu Klienta ma obowiązek własnoręcznym podpisem pokwitować firmie kurierskiej odbiór Produktu. Potwierdzenie odbioru Produktu jest dokonywane na kopii dokumentu sprzedaży (faktury), bądź w liście przewozowym przez osobę upoważniona przez Klienta, która potwierdza czytelnym podpisem (imieniem i nazwiskiem) oraz pieczątką firmową (jeżeli posiada) odbiór dostawy wraz z zapisem „towar otrzymałem” wraz z datą. Przyjmuje się, że każda osoba czynna w lokalu Klienta jest osobą upoważnioną do odbioru Produktu.
 9. W przypadku braku możliwości dostarczenia, kurier podejmie ponowną próbę dostawy Produktu.
 10. Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa, Zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty MAKRO Kosztów dostawy oraz, w przypadku Produktów spożywczych, Ceny tych Produktów oraz kosztów ich utylizacji.
 11. Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 10 powyżej.
 12. W przypadkach opisanych w punktach 10-11, MAKRO ma prawo zastosować wobec Klienta sankcje zablokowania Konta/Kont Klienta lub rozwiązania umowy z Klientem.
 13. MAKRO ONLINE Sklep dla biura zastrzega sobie prawo do niezrealizowania kompletnego zamówienia, jakie zostało złożone lub do przesunięcia terminu dostawy, w sytuacji gdy zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury mogą narazić wybrane Produkty na utratę swojej jakości. Klient otrzyma wówczas powiadomienie o przesunięciu terminu dostawy. Zamówienie takie będzie skompletowane w pierwszym możliwym terminie, w którym temperatury na to pozwolą. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.
 14. MAKRO ONLINE Sklep dla biura zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego Zamówienia, informując drogą mailową o powstałych brakach w Zamówieniu. W takiej sytuacji Klient jest uprawniony do odstąpienia od Zamówienia.
 15. W przypadku wybranych produktów, opisanych jako „zamówienie paletowe”, warunkiem złożenia takiego zamówienia jest kontakt z działem obsługi klienta sklepu internetowego celem uzgodnienia warunków zamówienia oraz pokrycie kosztów transportowych wg. cennika zamieszczonego na stronie „Centrum Pomocy” w zakładce „Dostawa i koszty transportu”.

VII. Zwroty.

 1. Zwroty Produktów zakupionych w MAKRO ONLINE Sklep dla biura odbywają się na zasadach i w terminach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie zwrotów towarów zakupionych przez Klientów w MAKRO dostępnym pod adresem internetowym: https://www.makro.pl/zostan-klientem/zwroty-towarow/regulamin-zwrotu-towarow.
 2. Klient może dokonać zwrotu Produktu również poprzez odesłanie Produktu na własny koszt do magazynu MAKRO ONLINE Sklep dla biura mieszczącego się przy Alei Wojska Polskiego 7, w Kaliszu (62-800) lub dokonać zwrotu Produktu osobiście w Hali MAKRO.
 3. W przypadku odesłania Produktu Klient zobowiązany jest do przekazania informacji o zwrocie Produktu na numer infolinii 801 066 100 lub, dla telefonów komórkowych, 62 760 85 81; 62 760 85 82, czynnej w dni robocze w godzinach od 9:00 do 17:00.
 4. Zwrot Produktu następuje na koszt Klienta, na podstawie przesłanego wraz z Produktem formularza zwrotu, chyba że zwrot Produktu następuje w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. W przypadku zwrotu Produktu za pośrednictwem kuriera, rozliczenie należności z Klientem jest dokonywane bezgotówkowo, najpóźniej w terminie 30 dni od wystawienia faktury korygującej.
 6. W przypadku, gdy zwrot Produktu następuje w ramach rękojmi za wady, Klient zobowiązany jest do przekazania MAKRO informacji o wadach w zakresie niezbędnym dla zamknięcia procesu reklamacji.
 7. W przypadku zwrotu Produktu w ramach rękojmi i uznania zwrotu za zasadny, MAKRO zwróci Klientowi poniesione, uzasadnione i należycie udokumentowane koszty przesyłki, jeśli Produkt był wysłany na adres magazynu MAKRO ONLINE Sklep dla biura. Koszty dostarczenia Produktu do Hali MAKRO nie będą zwracane.

VIII. Prawo odstąpienia od Zamówienia.

Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z Zamówienia poprzez nieprzyjęcie zamówionej przesyłki. O fakcie tym należy niezwłocznie powiadomić infolinię MAKRO ONLINE Sklep dla biura. W razie nie powiadomienia MAKRO ONLINE Sklep dla biura o rezygnacji, a następnie odmowy przyjęcia przesyłki w chwili jej dostarczenia, zastosowanie znajdzie VI.12 Regulaminu.

IX. Reklamacje.

 1. Klient może zgłosić reklamację dotycząca jakości, ilości, ceny lub rozliczenia Zamówienia, a także warunków dostawy:
  • drogą mailową na adres biuro.online@makro.pl;
  • telefonicznie poprzez infolinię pod numerem 801 066 100 dla telefonów komórkowych, 62 760 85 81 ; 62 760 85 82;
  • osobiście w dowolnej Hali MAKRO.
 2. Z zastrzeżeniem pkt. 4 Klient jest zobowiązany każdorazowo w przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z złożonym Zamówieniem (jakościowe, ilościowe), wypełnić protokół szkody wraz z kurierem oraz zobowiązany jest do przekazania informacji zgodnie z pkt 1.nie później niż 3 dni robocze od daty dostawy.
 3. W przypadku, gdy Klient stwierdza wadę już po odjeździe kuriera, powinien on skontaktować się z kurierem telefonicznie i wezwać go do sporządzenia protokołu szkody.
 4. Przyjęcie towaru bez zastrzeżeń, bądź nie zgłoszenie wad w terminie 3 dni roboczych od daty dostawy lub w wypadku wad ukrytych niezwłocznie od wykrycia wady, oznacza że Klient nie zgłasza zastrzeżeń co do dostarczonego Produktu i Produkt jest wolny od wad.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer karty Klienta MAKRO lub numer NIP, numer faktury, opis wady i/lub dokumentację zdjęciową oraz żądanie Klienta.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Cena oraz koszty zwrotu Produktu zostaną zwrócone na rachunek bankowy maksymalnie do 30 dni roboczych od uznania reklamacji. Podstawą do przelania na wskazany rachunek bankowy Klienta będzie poprawnie wypełniony formularz zwrotu środków z numerem rachunku bankowego klienta.
 7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są w ciągu 14 dni, a tytułu gwarancji zgodnie z jej warunkami.

X. Zgoda na przetwarzanie danych, rezygnacja z usług MAKRO ONLINE Sklep dla biura.

 1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania jednego z Kont poprzez zamknięcie Konta zgodnie z procedurą zawartą na stronie MAKRO ONLINE Sklep dla biura w zakładce „moje konto”.
 2. Dane przechowywane w ramach zamkniętego Konta zostaną usunięte niezwłocznie. Klient akceptuje, że niektóre treści mogą być jeszcze przez pewien czas dostępne w systemach Metro Group lub podmiotu współpracującego pomimo ich niezwłocznego usunięcia przez MAKRO z przyczyn od MAKRO niezależnych.
 3. Konto Klienta zostanie usunięte lub zablokowane przez MAKRO w momencie, gdy Klient straci status klienta MAKRO.
 4. Dokonując rejestracji Posiadacz Karty Klienta MAKRO wyraża zgodę na przetwarzanie przez MAKRO danych osobowych przekazanych podczas rejestracji, jak również w ramach korzystania z MAKRO ONLINE Sklep dla biura, w celu świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.

XI. Prywatność.

 1. Oprogramowanie MAKRO ONLINE Sklep dla biura zbiera i przechowuje przez ograniczony czas adresy IP Posiadaczy Kart Klienta MAKRO. MAKRO ONLINE Sklep dla biura zbiera i przechowuje także dane Posiadaczy Kart Klienta MAKRO podane przy rejestracji, w tym adresy e-mail oraz numery telefonów.
 2. Dane, które mogą zostać zgromadzone w ramach działania MAKRO ONLINE Sklep dla biura, są zbierane tylko w zakresie niezbędnym do kontaktu, w celu sporządzania statystyki odwiedzin w serwisie (oraz ew. płatności) oraz realizacji usług przewidzianych w MAKRO ONLINE Sklep dla biura, w tym przez podwykonawców.
 3. Posiadacz Karty Klienta MAKRO ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych w każdym czasie.
 4. Podanie danych jest dobrowolne.
 5. Szczegółowe zasady prywatności znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej załącznik do Regulaminu. Polityka Prywatności znajduje się w zakładce www.makro.pl/polityka-prywatnosci

XII. Własność intelektualna.

 1. Prawa do zawartości strony internetowej MAKRO ONLINE Sklep dla biura, w tym do układu graficznego strony, zdjęć, znaków towarowych, loga i innych treści i elementów, przysługują MAKRO, podmiotom z Metro Group lub innym podmiotom, z którymi MAKRO współpracuje.
 2. Zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie zawartości strony internetowej MAKRO ONLINE Sklep dla biura bez zgody MAKRO.

XIII. Usługa dodawania opinii.

 1. Użytkownicy mogą umieszczać w ramach MAKRO ONLINE Sklep dla biura oceny i recenzje dotyczące Produktów. Oceny i recenzje będą widoczne dla innych użytkowników serwisu.
 2. Dodając jakiekolwiek treści do MAKRO ONLINE Sklep dla biura użytkownik zapewnia, że posiada pełnie praw własności intelektualnej do danej treści, a całość dodawanej treści jest zgodna z prawdą, nie narusza Regulaminu i nie powoduje naruszenia praw osób trzecich.
 3. Użytkownika obowiązują wytyczne dotyczące publikowania treści dostępne na stronach MAKRO ONLINE Sklep dla biura.
 4. Zabronione jest dodawanie treści:
  a. o charakterze bezprawnym lub sprzecznym z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego, w szczególności treści naruszających prawa osób trzecich, w tym ich prawa autorskich i dobra osobistych.
  b. wskazujących (bezpośrednio lub pośrednio) na inne produkty lub usługi, w tym treści o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
  c. zawierających jakiekolwiek dane kontaktowe, w tym adresy e-mail lub numery telefonów komórkowych.
  d. wprowadzających w błąd lub mylących.
  e. za umieszczenie których użytkownik otrzymał wynagrodzenie w jakiejkolwiek formie.
  f. zawierających wirusy komputerowe, „robaki” lub inne potencjalnie szkodliwe programy lub pliki.
 5. Makro nie ma obowiązku sprawdzania dodawanych przez użytkownika treści i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 6. Niezależnie od postanowienia punktu 5 powyżej Makro zastrzega sobie prawo dokonywania zmian, streszczania i kasowania dowolnej części dodanej treści, o ile uzna, iż narusza ona wytyczne co do publikowanych treści lub dowolny inny punkt niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik oświadcza, iż przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za treść nadesłanych do opublikowania w serwisie MAKRO ONLINE Sklep dla biura ocen i recenzji. W związku z tym, w przypadku wystąpienia przez jakikolwiek podmiot do MAKRO z roszczeniami wynikającymi z publikacji tych treści, użytkownik zobowiązuje się je zaspokoić i zwolnić w tym zakresie MAKRO oraz podmioty z MAKRO współpracujące z odpowiedzialności.
 8. Zgłaszając jakąkolwiek treść do publikacji w serwisie MAKRO ONLINE Sklep dla biura użytkownik udziela MAKRO niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie oraz terytorialnie licencji na korzystanie z przedmiotowych treści w zakresie prowadzenia działalności e-commerce. Licencja obejmuje prawo do udzielania przez MAKRO sublicencji oraz przeniesienia licencji na podmioty trzecie. Użytkownik wyraża zgodę na publikowanie, kopiowanie, wprowadzanie zmian, adaptowanie, tłumaczenie, tworzenie dzieł zależnych oraz sprzedaż i/lub dystrybucję uzyskanych treści oraz wdrożenie ich za pomocą dowolnej technologii przez MAKRO lub podmioty, którym MAKRO udziela sublicencji lub przeniosło na nie prawa.

XIV. Naruszenia.

W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, MAKRO może według swojego wyboru:
 • ograniczyć lub zawiesić dla Klienta wszystkie lub niektóre funkcjonalności MAKRO ONLINE Sklep dla biura m.in. zawiesić lub ograniczyć działanie Konta/ Kont;
 • usunąć Konto, zablokować Konto lub usunąć treści danego Klienta.

XV. Wymagania techniczne.

Do korzystania z MAKRO ONLINE Sklep dla biura niezbędne jest posiadanie przeglądarki Explorer 8, Firefox 30.0, Chrome (lub ich nowszych wersji) z włączoną obsługą plików cookies. XVI. Obsługa Klientów MAKRO ONLINE Sklep dla biura. Zgłaszanie nieprawidłowości. We wszelkich sprawach związanych z działaniem MAKRO ONLINE Sklep dla biura, w tym w sprawach w których zgodnie z Regulaminem Klient zobowiązany jest do powiadomienia MAKRO, jak również w sprawach wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości Klient lub Posiadacz Karty Klienta MAKRO za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie sklepu internetowego MAKRO ONLINE Sklep dla biura.

XVII. Zmiana Regulaminu.

 1. MAKRO jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany w Regulaminie ogłaszane są na stronie internetowej www.makro.pl/biuro-online.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji o zmianie Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.
 4. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani drogą mailową przed jego wejściem w życie. W przypadku braku zgody na wprowadzane zmiany Klient ma prawo rezygnacji z Konta w sklepie internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura.

XVIII. Postanowienie końcowe.

Umowa zawarta między Klientem a MAKRO oraz ewentualne spory wynikłe ze stosunku prawnego między tymi podmiotami podlegają prawu polskiemu oraz jurysdykcji sądów polskich.

XIX. Wejście w życie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07.12.2015 r.