Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Regulamin Klienta MAKRO

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • MAKRO - MAKRO Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Krakowskiej 61, 02-183 Warszawa.
 • Hala MAKRO/MAKRO Punkt – jednostki handlowe MAKRO prowadzące sprzedaż dla Klientów MAKRO
 • METRO - placówki handlowe powiązane kapitałowo lub organizacyjnie z siecią METRO/MAKRO Cash and Carry, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zależne od METRO AG z siedzibą w Dusseldorf (Niemcy).
 • Klient MAKRO - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadająca nr Klienta MAKRO, dokonująca zakupów w sieci MAKRO Cash and Carry Polska S.A. na cele związane z działalnością gospodarczą, nie będąca konsumentem.
 • Posiadacz Karty Klienta MAKRO - osoba fizyczna upoważniona przez Klienta MAKRO do dokonywania zakupów w MAKRO.
 • „METRO SYSTEMS” – METRO SYSTEMS GmbH - spółka świadcząca usługi informatyczne w ramach Grupy METRO.

2. Karta Klienta MAKRO jest imienna i nie można jej udostępniać osobom trzecim. Posiadacz Karty Klienta MAKRO może zostać poproszony o okazanie dokumentu tożsamości przy wejściu do Hali MAKRO/MAKRO Punktu.

3. Karta może być używana tylko przez Posiadacza Karty Klienta MAKRO, którego imię i nazwisko widnieje na Karcie Klienta MAKRO. Posiadaczowi Karty Klienta MAKRO podczas zakupów może towarzyszyć jedna osoba.

4. Klient MAKRO powinien niezwłocznie pisemnie zawiadomić Dział Kas i Obsługi Klienta MAKRO o:
 • cofnięciu upoważnienia Posiadaczowi Karty Klienta MAKRO,
 • utracie Karty Klienta MAKRO,
 • zmianie adresu, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail,
 • zakończeniu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej oraz wszelkich innych istotnych zmianach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

5. MAKRO unieważnia Kartę Klienta MAKRO, a Klient traci prawo do zakupów w przypadku:

 • zawieszenia, likwidacji lub zaprzestania działalności gospodarczej,
 • niedokonywania przez Klienta MAKRO zakupów przez okres dłuższy niż jeden rok,
 • spisywania cen produktów w innym celu niż ich zakup,
 • popełnienia wykroczenia lub przestępstwa przez Posiadacza Karty Klienta MAKRO lub osobę towarzyszącą na terenie MAKRO,
 • naruszenia zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Powyższe sytuacje mogą być powodem odmowy powtórnej rejestracji firmy jako Klienta MAKRO.

6. Naruszenie przez Klienta MAKRO zasad sprzedaży promocyjnej lub ustalonych limitów sprzedaży obowiązujących w MAKRO, może stanowić podstawę do zablokowania Karty Klienta MAKRO, utraty Karty Klienta MAKRO oraz prawa do zakupów na terenie Hal MAKRO/MAKRO Punktów i może stanowić podstawę do odmowy powtórnej rejestracji jako Klienta MAKRO. Aktualne zasady sprzedaży, w tym limity, dostępne są na stronie www.makro.pl (w sekcji Strefa Klienta/limity sprzedaży) oraz w Dziale Kas i Obsługi Klienta w każdej z hal MAKRO.
 
7. Klient MAKRO planujący zakup towaru jednego rodzaju w jednym dniu na kwotę przewyższającą limit sprzedaży zobowiązany jest uzgodnić transakcję z Kierownikiem Stoiska, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem. Pracownik MAKRO może odmówić sprzedaży nie uzgodnionej wcześniej transakcji.

8. MAKRO zastrzega sobie prawo do unieważnienia Kart Klienta MAKRO w przypadku nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu przez Klienta MAKRO lub Posiadacza Karty Klienta MAKRO. W przypadku unieważnienia Karty Klienta MAKRO, Klient MAKRO nie może dokonywać zakupów w MAKRO i METRO oraz jest zobowiązany do zwrotu wszystkich wydanych Kart Klienta MAKRO.

9. Ze względów bezpieczeństwa – z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wskazanych przez MAKRO - nie wolno wprowadzać na teren MAKRO dzieci o wzroście poniżej 140cm (w tym niemowląt i dzieci w nosidełkach, wózkach itp.).
MAKRO nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie MAKRO.
 
10. Osoby przebywające na terenie MAKRO powinny zachować szczególną ostrożność z uwagi na pracujące wózki widłowe. Podczas operacji ładowania / rozładowywania towarów realizowanych przez Pracowników MAKRO przy pomocy wózków widłowych obowiązuje tymczasowy zakaz wchodzenia do zagrodzonych alejek do czasu zakończenia załadunku / rozładunku towarów.

11. Wózki zakupowe nie są przystosowane do przewozu dzieci. Transport dzieci w wózkach zakupowych oraz innych środkach służących do transportu towarów będących na wyposażeniu Hali MAKRO/ MAKRO Punktu jest zabroniony.

12.  Na terenie MAKRO obowiązuje zakaz używania przez Klientów MAKRO sprzętów oraz narzędzi przeznaczonych jedynie dla pracowników MAKRO, m.in. drabin, wózków unoszących, wózków podnośnikowych, nożyków. W razie zaistnienia potrzeby użycia wyżej wymienionego sprzętu należy zwrócić się o pomoc do personelu MAKRO.

13.  W Halach MAKRO oraz MAKRO Punktach obowiązuje zakaz wchodzenia przez Klientów na teren ramp, zaplecza czy mroźni. W razie zaistnienia takiej potrzeby należy zwrócić się do personelu MAKRO.

14.  Na teren MAKRO nie można wnosić: toreb, neseserów, plecaków, zakupów oraz urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk. MAKRO udostępnia Posiadaczom Kart Klienta MAKRO szafki depozytowe, gdzie można zostawić przedmioty, których wymiary nie przekraczają 50x30x60 cm (wysokość, szerokość, głębokość). MAKRO nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach depozytowych.

15.  Na teren MAKRO nie można wprowadzać zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika).

16.  W przypadku otwarcia, zniszczenia lub uszkodzenia towaru znajdującego się na terenie MAKRO przez Posiadacza Karty Klienta MAKRO lub osobę towarzyszącą, Posiadacz Karty Klienta MAKRO będzie zobowiązany do zapłaty odszkodowania równego cenie wyżej wymienionego towaru.

17.  Parking na terenie MAKRO nie jest strzeżony. MAKRO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za pojazdy i rzeczy pozostawione w pojazdach znajdujących się na parkingu.

18.  Zasady przeprowadzania akcji promocyjnych przez MAKRO zawarte są w oddzielnych regulaminach / instrukcjach dostępnych dla Klientów w Działach Kas i Obsługi Klienta.
 
19. Zasady wypłacania kaucji za wydane opakowania zwrotne:
 • przyjmowane mogą być tylko opakowania zwrotne będące w ofercie MAKRO,
 • wypłata kaucji nastąpi tylko w przypadku, gdy wartość pobranej kaucji nie została Klientowi wcześniej zwrócona w momencie zwrotu opakowań,
 • pobrana kaucja będzie mogła być wypłacona tylko w wartości uprzednio przyjętej kwoty,
 • rozliczenie kaucji uwzględnia rozliczenia wszystkich Posiadaczy Kart danego Klienta MAKRO (MAKRO zastrzega sobie prawo do prowadzenia własnego bilansu pobranej i wypłaconej kaucji),
 • zwrot opakowań zwrotnych do MAKRO może nastąpić w okresie 730 dni liczonych od daty ich pobrania, a w przypadku braku zwrotu opakowań w ww. okresie MAKRO wystawi fakturę opiewającą na kwotę stanowiącą wartości niezwróconych opakowań, a na poczet ceny zaliczy wartość wpłaconej przez Klienta kaucji,
 • każdy Klient jest uprawniony do bezpłatnego przekazania opakowań zwrotnych, będących w ofercie MAKRO, co do których Klient nie jest uprawniony do zwrotu kaucji.

20. Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO) jest pobierany przy zakupie produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami (tj. w wysokości przedstawionej na etykiecie cenowej).

 

21. Zasady zakupów dokonywanych w sklepie internetowym MAKRO lub z dostawą do Klienta, zawarte są w oddzielnych regulaminach.

 

22. MAKRO przetwarza informacje („Dane Osobowe”) zawarte w formularzu rejestracji oraz innych formularzach do celów administracyjnych i do wykonywania umowy pomiędzy Klientem a MAKRO, ogólnej i długookresowej opieki nad Klientem oraz zindywidualizowanej obsługi Klienta, jak również promocji sprzedaży, badań rynku i opinii, a także w celu zawiadomienia Klienta w przypadku zaistnienia konieczności wycofania ze sprzedaży produktów niezgodnych - zgodnie z wymogami prawa Unii Europejskiej (w formie listowej i elektronicznej, a także innymi dostępnymi kanałami komunikacji).


23. MAKRO jest częścią Grupy METRO, grupy spółek prowadzącej działalność w skali międzynarodowej. Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane pomiędzy MAKRO a jednym z międzynarodowych ośrodków danych Grupy METRO, które prowadzi METRO SYSTEMS („Ośrodki Danych”) i przetwarzane w Ośrodkach Danych w ramach realizacji celów określonych w pkt. 22. MAKRO i Ośrodki Danych działają zgodnie z przepisami europejskimi w zakresie ochrony danych osobowych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony tychże danych, nawet w przypadkach, gdy dane są przesyłane do krajów, w których obowiązuje inny poziom ochrony.

24. Dostęp do Państwa Danych Osobowych będzie ograniczony tylko do uprawnionych pracowników, w zakresie określonym w pkt. 22 oraz w celu zabezpieczenia i konserwacji technologii informatycznych. MAKRO podejmuje odpowiednie działania techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Państwa Danych Osobowych i systematycznie analizuje i usprawnia te działania, dostosowując je, w miarę potrzeby, do zmian prawnych lub nowych technologii.

25. Podawanie przez Państwa Danych Osobowych w celu ich przetwarzania przez MAKRO ma charakter dobrowolny. Osoba, której dotyczą Dane Osobowe może zapoznać się z ich treścią, zażądać aktualizacji, poprawienia, zmiany lub usunięcia Danych Osobowych z bazy danych. Udzielona zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych może zostać przez Państwa cofnięta w każdym czasie. Cofnięcie zgody wiąże się z utratą Karty Klienta MAKRO i prawa do dokonywania zakupów w Halach MAKRO oraz MAKRO Punktach.

26. W przypadku dodatkowych pytań, żądania dostępu lub przejrzenia Państwa Danych Osobowych, złożenia wniosku związanego z Danymi Osobowymi, cofnięcia udzielonej przez Państwa zgody, prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych pod adres e-mail: ochrona.danych@makro.pl

27. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do posiadaczy karty Przyjaciel MAKRO.

28. W przypadku odroczonej płatności za towary, wszelkie spory wynikające ze współpracy pomiędzy Klientem Makro, a Makro, będą rozstrzygane przez sąd właściwy (miejscowo) dla siedziby Makro.


Wersja Regulaminu zaktualizowana w dniu 08.01.2018r.