Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Reklamowe pliki cookie

Pliki takie służą do informowania o promocjach i ofertach dopasowanych do potrzeb użytkownika.
 
Cookie Name/Nazwa Expires/Wygasa Purpose EN Polski opis
_fbp 90 dni Used to enable facebook to show advertisment related to our products and services. Używamy tego pliku cookie Facebooka, aby zobaczyć, które z naszych treści są interesujące dla użytkowników, abyśmy mogli wyświetlać odpowiednie reklamy za pośrednictwem Facebooka.
APISID 2 lata This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device. Ten plik cookie DoubleClick jest ustawiany za pośrednictwem witryny przez partnerów reklamowych i wykorzystywany przez nich do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających witrynę i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Ten plik cookie działa poprzez unikalną identyfikację przeglądarki i urządzenia.
IDE 120 dni cookie is used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. plik cookie jest używany przez Google DoubleClick do rejestracji i zgłaszania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i przedstawienia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.
OTZ 24 dni cookie is used by Google analytics to track website traffic information plik cookie jest wykorzystywany przez Google Analytics do śledzenia informacji o ruchu na stronie
SAPISID 2 lata This DoubleClick cookie is generally set through the site by advertising partners, and used by them to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. This cookie works by uniquely identifying your browser and device. Ten plik cookie DoubleClick jest ustawiany za pośrednictwem witryny przez partnerów reklamowych i wykorzystywany przez nich do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających witrynę i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Ten plik cookie działa poprzez unikalną identyfikację przeglądarki i urządzenia.
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE 1 rok This cookie name is associated with the Sitecore Content Management System as is used for web analytics to identify repeat visits by unique users. Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z systemem zarządzania treścią Sitecore, ponieważ jest używana do analityki internetowej w celu identyfikacji powtarzających się wizyt unikatowych użytkowników.
SID 2 lata Cookie remember your most recent searches, your previous interactions with an advertiser’s ads or search results, and your visits to an advertiser’s website. This helps show you customized ads on Google. Plik cookie zapamiętują Twoje ostatnie wyszukiwania, poprzednie interakcje z reklamami lub wynikami wyszukiwania reklamodawcy oraz Twoje wizyty w witrynie reklamodawcy. Pomaga to wyświetlać dostosowane reklamy w Google.
SIDCC 1 rok We use security cookies to authenticate users, prevent fraudulent use of login credentials, and protect user data from unauthorized parties. Plik cookie do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieuprawnionemu korzystaniu z danych logowania i ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi stronami.
SSID 2 lata This cookie carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website. Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed wejściem na tę stronę internetową.
HSID 2 lata This cookie is set by DoubleClick to build a profile of the website visitor's interests and show relevant ads on other sites. Ten plik cookie jest ustawiany przez DoubleClick w celu utworzenia profilu zainteresowań odwiedzających witrynę i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach.
_gcl_au 90 dni This cookie is set by Google AdSense to store and track conversions. Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. Jest to pierwszy plik cookie dla funkcji „Conversion Linker” – pobiera informacje w kliknięciach reklamowych i przechowuje je w pliku cookie pierwszej strony, aby konwersje mogły być przypisane poza stroną docelową.
tsession Po sesji This cookie randomly generates a session ID that acts as the user's unique session ID and distinguishes the visit from all other visitors who may be using the site at the same time. It is necessary for navigating the website. This cookie expires at the end of the user session. Ten plik cookie losowo generuje identyfikator sesji, który działa jako unikalny identyfikator sesji użytkownika i odróżnia wizytę od wszystkich innych odwiedzających, którzy mogą jednocześnie korzystać z witryny. Jest niezbędny do poruszania się po stronie. Ten plik cookie wygasa pod koniec sesji użytkownika.
iw-ichr-cookie-Inteliwise-SaaSModule_<id> 1 minuta Session time measurement Pomiar czasu sesji
_hjSession_<ID> Po sesji Session time measurement Pomiar czasu sesji
_hjSessionUser_<ID> Po sesji
User measurement during the session
Pomiar użytkownika w czasie sesji
QydRKNh_OaLrETI Po sesji
User measurement during the session
Pomiar użytkownika w czasie sesji
RVZQrNE Po sesji
User measurement during the session
Pomiar użytkownika w czasie sesji
_hjIncludedInPageviewSample 1 minuta Measurement of user behavior on the website Pomiar zachowania użytkownika na stronie
_hjAbsoluteSessionInProgress Po sesji Measurement of user behavior on the website Pomiar zachowania użytkownika na stronie

 

QSI_SI_7VEIDEktwBUiEXr_intercept 6 miesięcy

Ten plik cookie z narzędzia ankietowego Qualtrics sprawdza, czy wyświetlać przechwycony/ankietę podczas kolejnych wizyt.

 

QSI_S_ (ID strefy) 1 tydzień

Ten plik cookie służy do dzielenia odwiedzających na grupy testowe do ankiet.„ZoneID” zależy od kodu strony.

 

QSI_OptInIDsAndWin downNames sesja

Ten plik cookie służy do aktualizacji wyskakującego okienka z zaktualizowanymi osadzonymi danymi podczas nawigacji.

 

QSIPopUnder_PopUnderTarget_SI_<id> sesja

Ten plik cookie zapobiega zaśmiecaniu klienta przez wiele okien, sprawdzając, czy wyświetlają się już inne wyskakujące okienka.W ten sposób zapobiega wielokrotnemu wyświetlaniu tego samego wyskakującego okienka.Identyfikator to identyfikator sekcji, która tworzy plik cookie.

 

Q_INTER Maks. 6 miesięcy

Ten plik cookie zawiera sygnaturę czasową wszystkich przechwyconych wyświetleń dokonanych w domenie.Używamy sygnatury czasowej, aby zdecydować, czy pokazać kolejne przechwycenie po ocenie logiki kierowania na przechwycenie.

 

Identyfikator ankiety Maks. 6 miesięcy

Plik cookie identyfikatora ankiety pojawia się, jeśli wyłączyłeś zarówno „Zapisz i kontynuuj” jak i „Zapobiegaj wypełnianiu urny wyborczej” w opcjach ankiety przed rozpoczęciem sesji ankiety.

 

Alfanumeryczna wartość skrótu z SessionID i parametrów ankiety wskazujących na SessionID Do roku lub jeśli sesja zakończyła się całkowicie

Ten plik cookie jest ustawiany, gdy rozpoczynasz sesję ankiety w tej samej przeglądarce, w której aktualnie wypełniasz inną ankietę.

 

QST Maks. 6 miesięcy

Ten plik cookie należy do Qualtrics. Pojawia się, gdy włączona jest opcja zapobiegająca ponownemu wypełnieniu ankiety. Celem tego pliku cookie jest zapisanie przeprowadzonej ankiety i uniemożliwienie użytkownikowi ponownego wzięcia w niej udziału.

<surveyid><statedata>-reloadSession 15 minut Ten plik cookie jest przeznaczony do ankiet, które wykorzystują uwierzytelnianie SSO. Ten plik cookie informuje Qualtrics, którą sesję ma załadować, gdy użytkownik wyjdzie i ponownie dołączy do sesji.