Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Regulamin korzystania z dostępu do Internetu


I. Definicje

 1.  Access Point – sieć punktów dostępowych firmy MAKRO Cash and Carry zwana także Siecią WiFi, pozwalająca na łączenie się za jej pośrednictwem z siecią Internet.
 2. Użytkownik - osoba korzystająca z Sieci WiFi, będąca klientem Makro Cash and Carry Polska SA.
 3. Dostawca Internetu  – podmiot udostępniający sieć Internetową do której podłączona jest Sieć WiFi.
 4. Terminal – urządzenie Użytkownika, podłączane do Sieci WiFi (notebook, netbook, telefon komórkowy, itp.).
 5. Strefa Zasięgu (ang. „Hot-Spot”) - miejsce, w których zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Sieci WiFi

II. Warunki korzystania z Sieci WIFI

 1. Warunkiem skorzystania z sieci WiFi jest zalogowanie się do sieci WiFi oraz akceptacja niniejszych warunków.
 2. Logowanie do sieci WiFi może być uzależnione także od:
  1. Wypełnienia ankiety
  2. Dokonania rejestracji
  3. Zalogowania się poprzez serwisy społecznościowe
  4. Podania adresu email
  5. Wyświetlenia reklamy, innego przekazu promocyjnego z którym Użytkownik musi się zapoznać
 3. Użytkownik logując się do sieci wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany w trakcie logowania adres e-mail.
 4. warunki techniczne panujące w sieci Sieci WiFi oraz opóźnienia w sieci Internet mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z Terminala,
 5. Korzystania z Sieci WIFI wiązać się może z:
  1. naruszeniem przez osoby trzecie danych gromadzonych lub przekazywanych przez Użytkownika,
  2. opóźnieniem w otrzymaniu lub przesłaniu danych, spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Sieci WiFi,
  3. innymi przypadkami naruszenia oprogramowania Terminala.
 6. MAKRO Cash and Carry Polska S.A. w związku z technicznymi warunkami wynikającymi z użytej technologii wskazuje, iż może wystąpić brak ciągłego pokrycia sygnałem radiowym w Strefach Zasięgu.
 7. MAKRO Cash and Carry Polska S.A. wskazuje, iż dostępność aplikacji i prędkość transmisji zależy między innymi od ilości osób korzystających z sieci WiFi.
 8. Użytkownikowi nie przysługuje żadne roszczenia z tytułu czasowego lub stałego braku możliwości korzystania z dostępu do internetu. Makro Cash and Carry Polska SA nie gwarantuje również minimalnej prędkości łącza internetowego w ramach sieci WiFi, ani dostępności wszystkich usług i aplikacji internetowych.  

III. Ograniczenia

 1. Dostęp do Sieci WiFi jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem parametrów technicznych połączenia.
 2. MAKRO Cash and Carry Polska S.A. zastrzega sobie prawo do:
  1. nakładania ograniczeń na czas połączenia, przepływność, limit przesłanych danych i inne parametry transmisji,
  2. ograniczania i blokowania dostępu do wybranych treści i usług w Internecie,
  3. rejestrowania i nadzorowania informacji lub danych w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub zarządzania Sieci WiFi,

IV. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik korzysta z Sieci WiFi pod warunkiem zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zabrania się Użytkownikowi wykorzystywać Sieci WiFi do wszelkich działań naruszających obowiązujące prawo, w szczególności:
  1. udostępniać oraz pobierać z sieci Internet: materiały chronione prawami autorskimi (oprogramowanie, filmy, muzyka, itp.), treści pornograficzne, rasistowskie, faszystowskie, itp.,
  2. przesyłać i udostępniać treści mogące naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
  3. rozsyłać niezamówione przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
  4. rozpowszechniać wirusy komputerowe i inne programy mogące uszkodzić oprogramowanie lub dane innych użytkowników Internetu,
  5. uzyskiwać nieuprawniony dostęp do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników Internetu,
  6. naruszać zabezpieczenia zastosowane w sieci Sieci WiF,
 3. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Sieci WiFi do:
  1. uruchomienia serwerów usług na Terminalu,
  2. celów komercyjnych bez wiedzy i zgody,
  3. wszelkich innych działań, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Sieci WiFi,
  4. udostępniać połączenie do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
 4. MAKRO Cash and Carry Polska S.A. ma prawo do zablokowania dostępu Terminala do sieci WiFi w dowolnym czasie, bez podawania przyczyny w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z Sieci WiFi,.

V. Postanowienia ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.makro.pl.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

VI. Gromadzone informacje


 1. W ramach świadczonej usługi dostępu do Sieci WiFi, w celu dopasowania przekazu reklamowego określonego niniejszym regulaminie gromadzone będą dane pozwalające lepiej dopasować treść reklam.
 2. Dane będą gromadzone za pomocą plików cookie i innych technologii (takich jak tagi pikselowe lub skrypty JavaScript).
 3. Rodzaje gromadzonych danych:
  1. Dane związane z Terminalem (typ/model/system operacyjny/rodzaj ekranu/nr MAC/ sieć komórkowa oraz nr telefonu)
  2. Lokalizacja Terminalu w obrębie Strefy Zasięgu
  3. Imię i Nazwisko
  4. Wiek
  5. Strony internetowe z jakich korzysta Użytkownik
  6. Rodzaje aplikacji z jakich korzysta Użytkownik
  7. Dane podawane dobrowolnie przez Użytkownika w ramach prowadzonych ankiet. Gromadzone dane mogą być łączone z innymi danymi gromadzonymi przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z  2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm. – dalej Ustawa) jest MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A. w celach przesyłania informacji handlowych również pochodzącej od innych podmiotów, w celu archiwizacji, a także dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez MAKRO Cash and Carry Polska S.A.
 3. MAKRO Cash and Carry Polska S.A. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, tzn. Państwu dostępu do informacji dotyczącej własnych danych osobowych i ich poprawiania. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych. Sprzeciw nie może być wniesiony jeśli nie minął okres, o którym mowa w rozdziale III pkt 3
 4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres MAKRO Cash and Carry Polska S.A. al. Krakowska 61, 02-183 Warszawa z dopiskiem "Dane osobowe".