• Pomoc?
  • PL

Aro Żel do WC morski 750 ml

Tylko w MAKRO
ARO żel do wc 750ml morski. Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: rozprowadzić nierozcieńczony żel na całej powierzchni toalety. Pozostawić na ... Więcej szczegółów
  • Niedostępny
  • Dostawa w ciągu 24 h
  • Dostawa kurierem
Kod artykułu 281075001001
Opis produktu

ARO żel do wc 750ml morski.

Przygotowanie i stosowanie: Sposób użycia: rozprowadzić nierozcieńczony żel na całej powierzchni toalety. Pozostawić na 15-20 minut, następnie wyczyścić szczotką i spłukać wodą. W przypadku trudnych zabrudzeń czynność powtórzyć.
Zalecenia: Stosować wyłącznie na powierzchnie odporne na działanie kwasów. Nie stosować do powierzchni wrażliwych na kwasy, np. marmur, piaskowce, chrom.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w chłodnym, suchym miejscu, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przez zamarznięciem. Nie narażać na bezpośrednie, długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Termin przydatności: 2 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: NIEBEZPIECZEŃSTWO!
Zawiera: kwas chlorowodorowy
Zagrożenia: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
Postępowanie: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać dymu/gazu/mgły/par/. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednich miejsc zgodnych z obowiązującymi przepisami.

działanie żrące - Niebezpieczeństwo

Cena za butelka x 1
zł 2,19
Cena netto
zł 2,69
Cena brutto (z 23% VAT)
  • Ilość
Pomoc?

Potrzebujesz dalszej pomocy?