Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) określa podstawowe zasady związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w ramach oceny przyszłych kandydatów do pracy oraz procesu rekrutacji do spółki Makro Cash and Carry Polska S.A.

Administrator

Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach procesów rekrutacyjnych („Dane”) jest Makro Cash and Carry Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-183), przy Al. Krakowskiej 61.

Cel przetwarzania

Dane przetwarzane będą w celu wykonania oceny kandydatów do pracy oraz przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Podstawa przetwarzania Danych

Dane przetwarzane są na podstawie ustawowego upoważnienia do przetwarzania danych i/lub zgody osoby, której Dane dotyczą.

Prawa Użytkownika

 - Dane podawane są dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie danych niezbędnych dla oceny kandydatów i przeprowadzenia rekrutacji, uniemożliwia uczestnictwo w rekrutacji.

 - Osoba, której Dane dotyczą ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji. Administrator zapewnia możliwość usunięcia Danych w przypadkach wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli osoba, której Dane dotyczą jest dłużnikiem Administratora lub naruszyła obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności osoby, której Dane dotyczą i/lub ew. egzekwowania roszczeń.


Privacy Policy

The present privacy policy (“Privacy Policy”) sets forth the basic principles associated with personal data processing and protection within the evaluation frameworks of future candidates for employment and of recruitment process to Makro Cash and Carry Polska S.A.

Administrator

Makro Cash and Carry Polska S.A. seated in Warsaw (02-183) at Al. Krakowska 61 is the administrator of personal data gathered within the frameworks of recruitment processes (“Data”).

Purpose of Data processing

Data are processed for the purposes of candidates’ evaluation for employment and for the purposes of the recruitment process.

Legal basis for Data processing

Data are processed on the basis of statutory authorization for data processing and/or the consent of the person to whom the Data relate.

User’s Rights

 - Data are provided on a voluntary basis, with the restriction that failing to provide data necessary to evaluate candidates and carry out the recruitment prevents participation in recruitment.

 - The person whose Data are processed has the right to access his/her Data, to correct and update them. Administrator provides the possibility of deleting Data in cases resulting from the applicable law. Administrator may refuse to delete Data if the person to whom the Data is indebted to the Administrator or violated applicable law and if the maintenance of Data is necessary in order to explain these circumstances and to determine the liability of the person the Data relate to and/or possibly to enforce claims.