Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Zasady dobrej praktyki w łańcuchu dostaw

GRUPA METRO i Europejska Inicjatywa Łańcucha Dostaw

NASZE ZAANGAŻOWANIE W EUROPEJSKĄ INICJATYWĘ ŁAŃCUCHA DOSTAW ŻYWNOŚCI: RAZEM DLA DOBRYCH PRAKTYK HANDLOWYCH


GRUPA METRO podpisała porozumienie w kwestii zaangażowania w Europejską Inicjatywę Łańcucha Dostaw. Cele inicjatywy i jej zasady skupiają się na promowaniu uczciwych praktyk w biznesie jako podstawy we współpracy handlowej w ramach europejskiego łańcucha dostaw żywności. Zasady Uczciwej Praktyki zapewniają odpowiednie uwarunkowania dla biznesu, których celem jest poszanowanie swobody zawierania umów i zapewnienie konkurencyjności, zaufania i ciągłości dostaw, jako wszystkich elementów koniecznych do rozwoju biznesu, innowacji oraz trzech filarów zrównoważonego rozwoju (ekonomicznego, społecznego i ochrony środowiska naturalnego).

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem:
   » www.supplychaininitiative.eu

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI

Zasady ogólne:


  • KONSUMENCI: Umawiające się strony powinny zawsze brać pod uwagę w swoich stosunkach B2B interes konsumentów i ogólne zrównoważenie łańcucha dostaw. Umawiające się strony powinny zapewnić największą możliwą skuteczność i optymalizację zasobów przy dystrybucji towarów w całym łańcuchu dostaw.
  • SWOBODA ZAWIERANIA UMÓW: Umawiające się strony są niezależnymi podmiotami gospodarczymi, szanującymi swoje wzajemne prawa do określania własnej strategii i polityki zarządzania, w tym swobodę niezależnego podejmowania decyzji w kwestii zawierania wszelkich umów.
  • UCZCIWY OBRÓT: Umawiające się strony powinny postępować ze sobą w sposób odpowiedzialny, w dobrej wierze i z zachowaniem staranności zawodowej.

Zasady szczegółowe:

 

  • UMOWY NA PIŚMIE: Umowy należy zawierać na piśmie, z wyjątkiem przypadków, w których jest to niepraktyczne lub w których umowy ustne są obustronnie akceptowane i wygodne. Powinny one być jasne i przejrzyste oraz powinny obejmować jak największą liczbę właściwych i przewidywalnych elementów, w tym prawa i procedury odstąpienia od umowy.
  • PRZEWIDYWALNOŚĆ: Jednostronna zmiana postanowień umowy nie jest możliwa, chyba że uprzednio uzgodniono jej okoliczności i warunki. W umowach powinno się określić w odniesieniu do każdej strony proces omawiania z drugą stroną wszelkich zmian koniecznych do realizacji umowy lub wynikających z nieprzewidzianych okoliczności, jak przedstawiono w umowie.
  • PRZESTRZEGANIE: Umów należy przestrzegać.
  • INFORMACJE: W przypadkach, w których ma miejsce wymiana informacji, następuje ona w ścisłej zgodności z przepisami prawa konkurencji lub innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa, a strony powinny w dostateczny sposób dopilnować, aby dostarczone informacje były poprawne i nie wprowadzały w błąd.
  • POUFNOŚĆ: Należy przestrzegać poufności informacji, chyba że informacje są już publicznie dostępne lub zostały uzyskane niezależnie przez stronę otrzymującą w sposób zgodny z prawem i w dobrej wierze. Strona otrzymująca wykorzystuje informacje poufne jedynie w celu, w którym zostały jej one przekazane.
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RYZYKO: Wszystkie umawiające się strony w łańcuchu dostaw powinny być obciążone własnym odpowiednim ryzykiem gospodarczym.
  • UZASADNIONY WNIOSEK: Umawiająca się strona nie stosuje gróźb w celu uzyskania nieuzasadnionej przewagi lub przeniesienia nieuzasadnionego kosztu.
ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH

ROZWIĄZYWANIE KWESTII SPORNYCH:

W przypadku, w którym jako jeden z naszych partnerów biznesowych poczują się Państwo dotknięci naruszeniem wymienionych powyżej zasad swoją skargę możecie Państwo kierować pod adres:

Makro Cash and Carry Polska S.A.
Al. Krakowska 61
02-183 Warszawa


Michał Skup
Menedżer Działu Prawnego i Compliance
tel: +48 (22) 5000795 +48 (22) 5000795
fax: +48 (22) 5000906
michal.skup@makro.pl

W swojej skardze proszę wymienić wszystkie fakty związane ze sprawą, włącznie z zasadą, która Państwa zdaniem została naruszona. Państwa skarga zostanie potraktowana i przeanalizowana z należytą powagą i skontaktujemy się z Państwem tak szybko jak to będzie możliwe w celu przedyskutowania sytuacji oraz próby rozwiązania kwestii spornej.