Nie jesteś naszym Klientem?

Załóż kartę MAKRO teraz

Warunki dostawy w sklepie internetowym MAKRO ONLINE Sklep dla biura


1. Ogólne zasady

1.1 MAKRO dostarcza Klientowi Produkty kurierem.
1.2 Dane firmy kurierskiej współpracującej z MAKRO znajdują się na stronie Sklepu Internetowego MAKRO ONLINE Sklep dla biura, link „Dostawa”.
1.3 MAKRO dostarcza Produkty w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.4 Klient określa miejsce dostawy w formularzu Zamówienia.
1.5 MAKRO dostarcza Produkty wyłącznie na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6 MAKRO dostarcza Produkty Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.

2. Czas dostawy
2.1 Gdy Zamówienie zostanie złożone do godz. 16:00 CET w dniu roboczym, MAKRO dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła następnego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00. Gdy Zamówienie zostanie złożone po godz. 16:00 CET lub w dniu innym niż dzień roboczy, MAKRO dołoży wszelkich starań, aby dostawa Produktów nastąpiła drugiego dnia roboczego między godziną 9:00 a 17:00.

3. Odbiór dostawy
3.1 Po wydaniu Produktu przez kuriera Klient powinien sprawdzić, czy Produkt nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w transporcie oraz czy wydany Produkt jest zgodny z Zamówieniem.
3.2 W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Produktu.
3.3 W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Produktu lub niezgodności Produktu z Zamówieniem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w pkt. VI poniżej.
3.4 Produkty – napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe - mogą być wydane wyłącznie osobie pełnoletniej. MAKRO zastrzega sobie możliwość weryfikacji wieku osoby odbierającej Zamówienie przed jego wydaniem. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia zawierającego wyżej wskazane Produkty przez osobę pełnoletnią, MAKRO ma prawo do odmowy wydania całego Zamówienia. Kurier nie wyda Zamówienia zawierającego napoje alkoholowe osobom nietrzeźwym.

4. Nieobecność osoby uprawnionej do odbioru dostawy, inne przyczyny niedostarczenia Produktów
4.1 W przypadku nieobecności osoby uprawnionej do odbioru Zamówienia, we wskazanym powyżej przedziale godzinowym, kurier podejmie ponowną próbę dostawy zgodnie z zasadami obowiązującymi dla tego kuriera, które znajdują się na stronie Sklepu Internetowego MAKRO ONLINE Sklep dla biura, link „Dostawa”.
4.2 Jeżeli, mimo podjęcia próby ponownego dostarczenia Produktu, dostawa Zamówienia okaże się niemożliwa, Zamówienie nie zostanie dostarczone, a Klient zobowiązany jest do zapłaty MAKRO Kosztów Dostawy oraz, w przypadku Produktów spożywczych,  Ceny tych Produktów oraz kosztów ich utylizacji.
4.3 Jeżeli, mimo obecności osoby uprawnionej, niezasadnie odmawia ona przyjęcia Produktu lub wystąpiła sytuacja opisana w pkt 3.4 powyżej, uprawniająca do odmowy wydania Zamówienia, kurier nie podejmie ponownej próby dostarczenia Zamówienia i zastosowanie znajdzie punkt 4.2 powyżej.
4.4 W przypadkach opisanych w niniejszym punkcie 4 MAKRO ma prawo zablokowania Konta/Kont Klienta lub rozwiązania umowy z Klientem.

Zobacz również